Ukategorisert

Årsmøte med valg i Gran Almenning

Årsmøte i Gran Almenning  avholdes på Granavolden Gjærstgiveri onsdag 1. april kl 18.30, og i år skal det gjennomføres allmenningsvalg. Det åpnes for valg fra kl 18.00-20.00. Det blir servert en enkel kveldsrett umiddelbart etter årsmøtet.

Årsberetning og regnskap er lagt ut på allmenningens hjemmeside, www.gran-almenning.no, samt på allmenningskontoret fra 11. mars, der den også kan hentes. Årsmeldingen sendes i år ikke ut. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må fremmes skriftlig for styret innen 25. mars.

Årsberetning 2019 GRAN ALMENNING

Hvem som kan stemme framgår av allmenningenes manntall som har vært  lagt ut for gjennomsyn på allmenningskontoret samt på hjemmesida.

MANNTALL 2020

Av manntallet framgår bl.a. hvem som er registrert som stemmeberettigede og hvor mange stemmer vedkommende har. Det kan avgis 2 stemmer pr. bruk og ektefeller kan avgi 1 stemme hver, ved personlig frammøte. Det samme gjelder for 2 sameiere og for samboere som har avgitt skriftlig erklæring om at begge skal stå som stemmeberettigede. Enslige kan avgi 2 stemmer for sin eiendom. Stemmegivning ved fullmakt godtas ikke for ovenstående kategorier.

For sameier med mer enn 2 eiere, off. eiendom, selskap, bo m.v. må den som ønsker å stemme ha fullmakt fra rette vedkommende. Ingen kan avgi mer enn to stemmer.

For eiendommer som er forpaktet ligger stemmeretten til eier med mindre det er avtalt skriftlig at forpakter skal utøve bruksretten, og det på valgdagen gjenstår minst 2 år av forpaktningstida.

Personer som ikke er oppført i manntallet kan ikke avgi stemme, og de bruksberettigede oppfordres derfor til å kontrollere at manntallet er korrekt for sitt vedkommende. 

Bruksberettigede som mener det hefter feil ved manntallet har anledning til å påklage dette til allmenningsstyret senest 3 uker etter utleggingen (31.1).  
Eventuelle klager over manntallet må skje skriftlig. Ytterligere opplysninger om stemmerettsreglene kan fås ved henvendelse til allmenningskontoret.

 

Knut Narvestad

Author Knut Narvestad

More posts by Knut Narvestad