Om bruksrett

Bruksrett i allmenning (allmenningsrett) ligger til jordbrukseiendommene i bygda, og som jordbrukseiendommer regnes eiendommer som etter dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk.

Bruksretten omfatter rett til:

  • trevirke til bolighus for bruker og arbeidskraft
  • trevirke til driftsbygninger, ved og gjerder
  • beite til husdyra
  • småviltjakt og fiske for bruker med husstand

Som ny eier av bruksretteiendom i Gran Almenning må du fylle ut et Eiendomsregisterskjema. Klikk her for å gjøre det.

I henhold til Lov om Bygdeallmenninger av 1992 § 2-5 er vi pålagt å opprette og ajourføre et bruksrettregister med blant annet opplysninger om eierforhold, størrelse på eiendom m.v. Dette er godkjent av Datatilsynet.

Vi er avhengig av at registeret til enhver tid er oppdatert. Derfor er det viktig at vi mottar skjemaet så raskt som mulig og så nøye utfylt som mulig. Om du har flere eiendommer med bruksrett, ønsker vi likevel et skjema for hver bruksberettigede eiendom, selv om eiendommene har samme eier (en selvstendig eiendom kan imidlertid bestå av flere gnr/bnr).

Last ned dette skjemaet, lagre det på pc-en, fyll det ut elektronisk og send det til oss pr. e-post som vedlegg til firmapost@gran-almenning.no eller skriv det ut og send pr. post Gran Almenning, Postboks 38, 2750 Gran.

Etter Allmenningsloven § 2-5 skal den bruksberettigede selv sende skriftlig beskjed til allmenningen dersom det skjer endringer med hensyn til utøvelse av bruksretten og stemmegivning ved allmenningsstyrevalg. Hvis ikke allmenningen gis slik beskjed, kan eier falle ut av manntallet, slik at stemmerett og rabatt mistes.

Bruksrettsytelser

Det skal søkes på forhånd om rabatter og bidrag til alle nybygg/tilbygg, samt til
vedlikeholdsarbeider hvor det vil gå med trematerialer og trebesparende for mer enn kr. 25.000 eks. moms, før bruksrettrabatt. Se Generelle bestemmelser vedrørende bidrag og rabatter her. (klikk for å laste ned PDF)

Søknad om bruksrettsytelse (klikk for å laste ned PDF) må fylles ut elektronisk og sendes/leveres til oss som nevnt over. Husk målsatte tegninger ved nybygg eller tilbygg.

Søknaden vil bli behandlet i allmenningstyret og det blir fattet vedtak om du får det innvilget eller ikke.

For utbetaling av bruksrettsytelser må faktura med påskrift av hva materialene er brukt til samt kontonummer, leveres allmenningskontoret evt. scannes og oversendes firmapost.

Om du ønsker mer informasjon om bruksrett eller har spørsmål, kontakt oss gjerne på 61 31 30 50 eller kom innom oss på allmenningskontoret så hjelper vi deg.

Bruksrettsytelser i Gran Almenning er endret fra 01.01.2024.

Årsmeldinger

Årsmelding 2023
Årsmelding 2022
Årsmelding 2021
Årsmelding 2020
Årsmelding 2019
Årsmelding 2018

Motta nyheter fra Gran Almenning på epost!

Motta viktige nyheter fra oss på epost.

Skjemaer

Eiendomsregisterskjema *

Fyll ut digitalt nå

Søknadsskjema bruksrettsytelser **

Fyll ut digitalt nå

Send eventuelle vedlegg her

Send vedlegg

* Om du ikke har mulighet til å fylle ut eiendomsregisterskjema digitalt, kan du laste ned skjema som PDF her. Fyll ut skjemaet, send inn til oss pr. e-post eller post. Kom innom kontoret om du trenger hjelp.

** Om du ikke har mulighet til å fylle ut søknadsskjema for bruksrettsytelser digitalt, kan du laste ned skjema som PDF her. Fyll ut skjemaet, send inn til oss pr. e-post eller post. Kom innom kontoret om du trenger hjelp.

Regelverk

Her kan du laste ned gjeldende regelverk for Gran Almenning.

Generelle bestemmelser vedrørende bidrag og rabatter 2024
Retningslinjer for bruksrettsutøvelse i Hadelandsallmenningene 2018
Beiterett og beitebruk i Hadelandsallmenningene 2018
Bruksregler for Hadelandsallmenningene
Rundskriv M-2/2014 Bygdeallmenninger
Lov om bygdeallmenninger 1993