Skogene

Gran Almenning eier og forvalter et skogareal på ca. 194 000 da i Gran kommune i Innlandet fylke og i Lunner, Jevnaker, Hurdal og Ringerike i Viken fylke.

Gran Almenning eier en stor sammenhengende teig på Øståsen med et totalareal på ca 142 000 da. Denne teigen ligger på Hadelandsåsen mellom Hadeland og Nannestad/Hurdalen. Sørover strekker skogområdet seg til Snellingshaugen på Romeriksåsen. I nord grenser skogen mot Brandbu og Tingelstad Almenning sør for Lygna. Terrenget er kupert med store variasjoner i produktivitet. Terrenget er dominert av store åsrygger i kombinasjon med flere store vann. Høyden over havet varierer fra 320 moh i de sørlige områdene (Leirsjøen), til like under 800 moh lengre nord (Framstadsæterfjellet). Skogen er dominert av gran i de nordlige områdene, og noe mer innslag av furu lengre i sør.

Gran Almenning eier også tre teiger på Veståsen, med et totalareal på 43 700 da. Den største teigen ligger på åsen mellom Randsfjorden og Sperillen og er på 38 000 da. Skogen er for det meste lågproduktiv og ligger på 350 moh. – 550 moh.  Skogen er furudominert med nord – sørgående bergrygger i kombinasjon med myrområder og småvann/tjern. Vegetasjonen er preget av blåbær og bærlyng, samt noe lav.

Litt lengre nord på Veståsen eier vi to mindre teiger med et totalareal på 5 700 da. Disse teigene går fra Randsfjorden i øst og strekker seg vestover opp på åsen ved Sortungen og Ulsbergputten. Skogen består av høgproduktiv granskog i lisidene mot Randsfjorden, og noe mer skrinn furu og granmark inne på åsen.

I Ringerike kommune kjøpte vi en eiendom ved Sperillen i 2021. Eiendommen består av totalt 8 274 da hvorav 7 117 da er produktiv skogmark. Av det produktive skogarealet er 260 da nøkkelbiotop eller ikke økonomisk drivverdig.

Last ned oversiktskart over HadelandsalmenningeneLast ned oversiktskart over VeståsenLast ned oversiktskart over Øståsen

Allmenningens skogforvaltning er både PEFC og FSC® (FSC-C019132) sertifisert gjennom Viken Skog SA (gruppesertifisering) etter ISO 14001 og Skogbrukets Miljøstandard for bærekraftig skogbruk samt Woodmark Allmenn Standard og Sjekkliste.

Beregninger ved hjelp av skogbrukets klimakalkulator viser at det er bundet 830 219 tonn CO2 i trærnes stammevolum og 1 959 550 tonn CO2 hvis en tar med greiner, topper og røtter.  Årlig tilvekst stammevolum binder 34 939 tonn CO2, som tilsvarer det årlige CO2-utslippet fra 11 646 personbiler.

Barskogvern

Gran Almenning har vernet til sammen 6 områder som frivillig barskogvern med et totalareal på 16 150 da, som utgjør 8,7 %.

Gullenhaugen i Gran kommune
6186 da (2002)
Samsjøberga i Jevnaker kommune
3932 da (2014)
Snellingshaugen i Lunner kommune
747 da (2015)
Styggdalen i Lunner kommune
129 da (2017)
Avrillen i Gran kommune
4661 da (2019)
Veslådalen i Gran kommune
495 da (2019)

Allmenningen er også engasjert i trelastproduksjon gjennom medeierskap i sagbruks- og høvleribedriften Gausdal Bruvoll SA, som foredler 250.000 m3 tømmer pr. år og i leveranse av fjernvarme gjennom medeierskap i Miljøvarme Hadeland AS.

Skogsarbeiderne

Rolf Egil Johansen

Alf Egil Johansen

Kim Rene Engevold

Styret i Gran Almenning 2022-2024

Styremedlemmene velges for 4 år av og blant allmenningens bruksberettigede, under allmenningens årsmøte hvert annet år. Hvem som kan stemme ved allmenningsvalg fremgår av allmenningens mantall, som legges ut til gjennomsyn for allmenningens bruksberettigede på allmenningskontoret fra 31. januar valgåret.  Alle bruksberettigede oppfordres til å kontrollere om manntallet er riktig for sitt vedkommende, og sende skriftelig klage til allmenningsstyret dersom så ikke er tilfelle. Slik klage må være sendt innen 3 uker etter at manntallet er lagt ut for gjennomsyn. Nærmere informasjon om valgordningen og stemmerettens innhold fås ved henvendelse til allmenningskontoret.

Antall brukserettigede er ca. 484. Styret består av 5 valgte bruksberettigede medlemmer.

Sittende styre består av følgende:

Styreformann

Øystein Alm

Nestformann

Knut Ensrud

Styremedlem

Anders Raknerud

Styremedlem

Harald Moger

Styremedlem

Rolf Magne Berget

Valgkomité

Berit Raknerud, Iver Anders Kjella, Pernille Alm, Gunnar Skiaker og Kåre André Ensrud.