Ukategorisert

Manntall Gran Almenning 2020

By 30. januar 2020 No Comments

Valg av allmenningsstyre og valgkomité finner sted på allmenningenes årsmøte. Tid og sted for årsmøte vil bli kunngjort senere.

Hvem som kan stemme framgår av allmenningenes manntall som er lagt ut for gjennomsyn fra den 31. januar på allmenningskontoret på Almenningstråkket.

 

Av manntallet framgår bl.a. hvem som er registrert som stemmeberettigede i den enkelte allmenning og hvor mange stemmer vedkommende har. Det kan avgis 2 stemmer pr. bruk og ektefeller kan avgi 1 stemme hver ved personlig frammøte. Det samme gjelder for 2 sameiere og for samboere som har avgitt skriftlig erklæring om at begge skal stå som stemmeberettigede. Enslige kan avgi 2 stemmer for sin eiendom. Stemmegivning ved fullmakt godtas ikke for ovenstående kategorier.

 For sameier med mer enn 2 eiere, off. eiendom, selskap, bo m.v. må den som ønsker å stemme ha fullmakt fra rette vedkommende. Ingen kan avgi mer enn to stemmer.

 For eiendommer som er forpaktet ligger stemmeretten til eier med mindre det er avtalt skriftlig at forpakter skal utøve bruksretten, og det på valgdagen gjenstår minst 2 år av forpaktningstida.

 Personer som ikke er oppført i manntallet kan ikke avgi stemme, og de bruksberettigede oppfordres derfor til å kontrollere at manntallet er korrekt for sitt vedkommende.

Bruksberettigede som mener det hefter feil ved manntallet har anledning til å påklage dette til allmenningsstyret senest 3 uker etter utleggingen. Eventuelle klager over manntallet må skje skriftlig. Ytterligere opplysninger om stemmerettsreglene kan fås ved henvendelse til de enkelte allmenningskontorer.

MANNTALL 2020

 

Knut Narvestad

Author Knut Narvestad

More posts by Knut Narvestad