Gran Almenning har endelig fått hjemmeside!

Vi håper denne kan utvikle seg til å bli en god informajonsplattform og bindeledd mot de bruksberettigede og allmenheten for øvrig.

De bruksberettigede vil her finne oversikt over lover og regelverk knyttet til allmenningsrett og bruksrettsutøvelse. Herunder Søknadsskjema for bruksrettsytelser og Eiendomsregisterskjema der en kan melde endringer i hjemmelsforhold mm. Allmenningen er etter bygdeallmenningsloven pliktig til å føre bruksrettsregister, med opplysninger om eierforhold, størrelse på eiendom m.v. Etter samme lov skal den bruksberettigede sjøl sende melding om endringer med hensyn til bruksrettsutøvelse og hjemmelsforhold. Dette har også betydning for stemmegivning ved valg.

Det blir også et tilbud om nyhetsbrev på e-post for de bruksberettigede og da er vi avhengig av å få på plass e-postadresser.

For allmennheten vil en kunne finne informasjon om allmenningen, jakt, fiske og vegavgifter, og det vil være mulig å slå opp i og skrive ut enkle kart over allmenningen.

Håkenstadhytta er nå lagt ut for leie på www.inatur.no. På hjemmesida finnes også oversikt oversikt over andre hytter allmenningen har til utleie.

Dette er en forsiktig start, så får vi se an behovet.

admin

Author admin

More posts by admin